Seneste nyheder

Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Fornyelse af Falck overenskomsten 2025
04. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Valg af faglig konsulent Falck Øst, faglig konsulent Kommunal Vest og faglig sekretær Falck

17. marts 2023

Inden generalforsamlingen d. 29. april 2023 skal der afholdes følgende valg;

Faglig sekretær Falck
Stillingen varetages i dag af Charlotte Overvad Schmidt - genopstiller

Faglig konsulent Falck ØST
Stillingen varetages i dag af Bjarne S. Nielsen - genopstiller

Faglig konsulent Kommunal VEST
Stillingen varetages i dag af Steffen Goldmann - genopstiller

 

Hvis du ønsker at opstille til en af de ovenstående stillinger sendes en mail til formand@dbrand.dk

Angiv hvilken stilling du ønsker at opstille til.

Seneste frist for at opstille som kandidat er d. 3. april 2023

Der er vedlagt stillingsbeskrivelse på de to stillingstyper.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at godkende/fravælge kandidaterne ud fra kvalifikationer.

Begrund gerne din motivation til at opstille til stillingen.

Stillingsbeskrivelse Faglig Konsulent

• Kunne skabe relationer med professionelt nærvær og kommunikere på en konstruktiv og anerkendende måde.
• Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt
• Have kendskab til fagligt virke, gerne grundkurser fra egen organisation
• Have erfaring med forhandling og viden om aftale- og overenskomststof
• Som faglig konsulent bliver man ”bindeleddet” mellem Dbrand bestyrelse og de tillidsvalgte.

Opgaverne er:

• at understøtte de tillidsvalgte på stationer
• at tage aktivt kontakt til medlemsstationernes tillidsvalgte
• at give medlemmerne støtte i faglige sager.
• at medvirke til valg af tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter på stationerne
• at være Dbrands repræsentant i møder med beredskabschefer
• at bidrage til medlemsfastholdelse samt medvirke til synliggørelse af Dbrand


Faglig konsulent refererer organisatorisk til den faglige sekretær.

Den faglige konsulent er medlem af Dbrands bestyrelse og deltager på bestyrelsesmøder, tillidsmandsarrangementer og grundkurser.

Der er 1 grundkursus og 1 tillidsmandsweekend hver år og bestyrelsesmøder ca. hver anden måned.

Faglige konsulent bliver aflønnet og der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved møder i dagtiden og km godtgørelse når man deltager i arrangementer for Dbrand

Derudover får man som faglig konsulent PC-udstyr.


Stillings- og funktionsbeskrivelse faglig sekretær Falck

Den faglige sekretær fungerer som faglig sagsbehandler og udøver i samarbejde med tillidsmændene på de enkelte stationer sagsbehandling på vegne af bestyrelsen.

Sager der overvejes at blive indbragt for fagretlige instanser godkendes af bestyrelsen inden indbringelsen, hvorefter formanden indtræder.

Den faglige sekretær skal ud over det faglige arbejde vedligeholde den generelle information til de enkelte stationer, samt hjælpe tillidsmændene og de faglige konsulenter i deres faglige arbejde.

Det forventes at den faglige sekretær besidder eller tilegner sig viden om det fagretslige system, så der kan foretages en kvalificeret sagsbehandling i fagretslige sager. Det forventes, at faglig sekretær løbende udbygger det faglige niveau og derfor deltager i relevante faglige kurser i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Der forventes derudover at faglig sekretær

• Kan skabe relationer med professionelt nærvær og kommunikere på en konstruktiv og
• anerkendende måde.
• Kan udtrykke sig forståeligt både mundtligt og skriftligt
• Har kendskab til fagligt virke, gerne fra kurser fra egen organisation
• Har erfaring med forhandling og viden om aftale- og overenskomststof

Dbrand tilbyder derfor faglig sekretær at deltage i arbejdsretslige- eller andre relevante faglige kurser, som betales af Dbrand.

Ligeledes yder Dbrand tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kursusdeltagelse.

Den faglige sekretær tager sig af sager, der er gået videre fra tillidsmænd og søger afklaring med beredskabschef / områdechef eller personaleafdeling i beredskabet.

Den faglige sekretær kan bede formanden om hjælp i forhandlinger eller sager der ikke kan løses af den faglige sekretær / tillidsmand.

Den faglige sekretær deltager i bestyrelsesmøder. Den faglige sekretær deltager i diverse udvalg nedsat af bestyrelsen.

Den faglige sekretær forestår undervisning på faglige kurser i Dbrand, herunder grundkurser og tillidsmandskonferencer.

Og bidrager med relevante artikler til medlemsbladet.

Den faglige sekretær anmelder nyvalg / genvalg af tillidsrepræsentanter til arbejdsgiverne. Og orienterer den relevante faglige konsulent om valget ved kopi af anmeldelsen.

Faglig sekretær refererer organisatorisk til formanden.

Der betales vederlag til den faglige konsulent, bestemt af generalforsamlingen. Derudover får man som faglig sekretær PC-udstyr.

Arrangerer grundkursus og tillidsmandsweekend i samarbejde med faglig sekretær Kommunal.

Derudover er det pt Faglig sekretær Falck der vedligeholder medlemsdatabasen. Herunder foretager alle indmeldinger og udmeldinger der kommer via hjemmesiden.

Opdaterer valg af tillidsvalgte ude på stationerne.

Vedligeholder hjemmesiden.

Udsender kontingentvarsel og kontingentkrav til stationerne.

Sørger for at udsende diverse via digital post.