Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter for Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation

 

 • Foreningens navn.

Foreningens navn er: Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation (I daglig tale DBRAND)

Foreningens formål er at arbejde for fælles regler angående løn, sikkerhed, udrustning og uddannelse.

 

 • Medlemskab.

I Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation optages deltidsansatte brandfolk.

Medlemmer af Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation kan ved fratræden fra eget brandvæsen forblive som passivt medlem uden stemmeret.

 

 • Kontingent.

Kontingentet udgør det på generalforsamlingen vedtagne. Kontingentet indbetales en gang årligt i januar kvartal. Passive medlemmer betaler halvt kontingent. Passivkontingent opkræves direkte hos medlemmet. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal kontingentet være indbetalt.

 

 • Bestyrelsen.

Til at varetage Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s interesser vælges en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for generalforsamlingen, bestyrelsen samt diverse nedsatte udvalgsarbejder.

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og sekretær. Disse vælges skiftevis for en periode på 3 år.

Formand, kasserer og sekretær vælges ikke direkte, bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde.

Det tilstræbes, at såvel kommunal som Falck-medlemmer er repræsenteret blandt de generalforsamlingsvalgte.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

 

Generalforsamlingen vælger hvert år følgende:

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

1 bilagskontrollant for 1 år.

1 bilagskontrollant suppelant for 1 år.

 

Valg af faglige sekretærer og konsulenter:

De i § 10 nævnte tillidsmænd vælger for hvert område, Falck/kommunal, en faglig sekretær og 2 faglige konsulenter.

 

Falck området:

Tillidsmændene vælger på lige år en faglig sekretær. Tillidsmændene i Østdanmark vælger på lige år en faglig konsulent i Østdanmark. På ulige år vælges en faglig konsulent i Vestdanmark.

 

Kommunalområdet:

Tillidsmændene vælger på ulige år en faglig sekretær. Tillidsmændene i Østdanmark vælger på ulige år en faglig konsulent i Østdanmark. På lige år vælges en faglig konsulent i Vestdanmark.

De 2 faglige sekretærer samt de 4 faglige konsulenter indtræder i bestyrelsen.

Der udbetales vederlag til bestyrelsen.

Vederlagets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 • 5 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der er Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s højeste myndighed, afholdes hvert år i april/maj måned og indkaldes med 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse sker i fagbladet ”BRANDFOLK” og bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Såfremt der ikke rettidigt er indkommet forslag, betragtes bestyrelsesmedlemmet som genvalgt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 • 6 Dagsorden.

Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
 6. Valg ifølge lovene.
 7. Eventuelt.

Hver station har stemmeberettigede repræsentanter til generalforsamlingen efter følgende regler: 1 stemmeberettiget for hver påbegyndt 10 betalende medlemmer. Dog aldrig flere end fremmødte.

Afstemninger på generalforsamlinger og regionsmøder afgøres ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af § 13 og § 15.

 • 7 Økonomi.

Regnskabsåret er kalenderåret. Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s midler placeres bedst muligt i et pengeinstitut. Kontobøger m.v. opbevares af kassereren.

Årsregnskabet revideres af de valgte revisorer. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 • 8 Tegningsret.

Formanden tegner organisationen. Ved en økonomisk forpligtigelse, som f.eks. køb af fast ejendom, optagelse af lån og lign., forpligtes organisationen ved formandens og 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Ved køb af fast ejendom, optagelse af lån og lign., skal dette godkendes af generalforsamlingen. 

 • 9 Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Indkaldelse til møder i bestyrelsen sker jævnfør forretningsorden, men skal også ske på forlangende af mere end 3 af bestyrelsesmedlemmerne.

 • 10 Tillidsmænd.

På hver station med 5 eller flere medlemmer af Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation, der er aflønnet efter overenskomst mellem Den særlige arbejdsgiverforening i HTS-A (Falck Danmark A/S) eller Kommunernes Landsforening og Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation, skal der vælges en tillidsmand og en tillidsmandssuppleant blandt Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s medlemmer.

Alle, som har været ansat i et år, som aflønnes efter en af ovenstående overenskomster og har været medlem af Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation i et år til valgdato er valgbar. Der vælges efter almindelig stemmeflerhed. Hvis der er to kandidater, der har opnået stemmelighed, samtidig med de har opnået flest stemmer, foretages der omvalg blandt disse to.

Valgperioden er to år. Valgperioden kan afkortes, hvis et flertal på stationen, af Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisations medlemmer, eller tillidsmanden ønsker, at der afholdes nyvalg.

Dbrand henstiller til at tillidsvalgte deltager i grundkursus og andre udbudte kurser.

Valgresultatet skal umiddelbart efter valget indberettes til Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s via Dbrands hjemmeside under Valgindberetning.

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for tillidsmænd. På stationer med mindre end 5 medlemmer af Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation, vælges en kontaktmand blandt de, der er medlem af Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation.

 • 11 Overenskomstforhandling.

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation forhandler overenskomst med Falck A/S, Kommunernes Landsforening samt evt. andre.

Resultater forhandlet med Falck A/S sendes til urafstemning blandt medlemmer ansat ved Falck A/S.

Resultater forhandlet med Kommunernes Landsforening sendes til urafstemning blandt medlemmer ansat ved de kommunale beredskaber.

Resultater forhandlet med andre sendes til urafstemning blandt medlemmer ansat ved disse. Forhandlingsresultatet har bindende virkning for Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s medlemmer efter en urafstemning blandt disse.

For at være stemmeberettiget ved urafstemninger, skal kontingentet være betalt.

For at forkaste et forhandlingsresultat kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende, dog mindst 35 % af samtlige stemmeberettigede, har stemt mod forslaget.

Herudover kan der forhandles lokalt om specielle forhold. Lokalaftaler skal forelægges Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation ’s bestyrelse inden ikrafttræden.

 • 12 Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det nødvendigt.

Ligeledes kan mindst 1/3 af medlemmerne begære ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse, som foretages af bestyrelsen, skal ske med 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 • 13 Opløsning.

Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation kan kun opløses, hvis mindst ¾ af de afgivne stemmer er for en opløsning ved en generalforsamling. Opløsningen skal godkendes ved urafstemning med mindst ¾ af samtlige mulige stemmer. Ved opløsning anvendes Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s midler til velgørende formål, bestemt af en ekstraordinær generalforsamling.

 • 14 Eksklusion.

Såfremt et medlem groft tilsidesætter Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s vedtægter eller forretningsorden eller udviser handlinger, der strider mod Deltidsansatte Brandfolks Faglige Organisation’s formål og virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Beslutningen om eksklusion forelægges generalforsamlingen.

 • 15 Vedtægtsændringer.

Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flerhed på en generalforsamling.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 11. maj 2024 i Middelfart.