Seneste nyheder

Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Fornyelse af Falck overenskomsten 2025
04. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Notat om honorering af teknisk ledelse på Falck-området

27. april 2016

Af overenskomstens § 4, stk. 4 på side 3 fremgår den overenskomstmæssige bestemmelse vedrørende teknisk ledelse på skadestedet, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen i år 2014. Af bestemmelsen fremgår det blandt andet, at i de situationer, hvor det i henhold til brandkontrakt indgået mellem Falck og den enkelte kommune er aftalt, at holdledere varetager den tekniske ledelse på skadestedet, ydes der et honorar pr. måned. Honoraret ydes kun til holdledere med den fornødne kompetence.

I en periode har der både lokalt og mellem overenskomstens parter været en debat om forståelsen og rækkeviden af den pågældende overenskomstmæssige bestemmelse. I den forbindelse har der været tale om både en principiel og konkret debat. Den konkrete debat har således handlet om, hvor vidt der i givne situationer skulle finde honorering sted for tekniske ledelse eller om der efter parternes opfattelse ikke var grundlag for at honorere holdlederne efter overenskomstens bestemmelse.

På baggrund af blandt andet denne debat har overenskomstens parter drøftet og gennemgået forskellige forslag til en ændret bestemmelse vedrørende den tekniske ledelse. I den anledning har parterne afholdt en række møder.

Ved forhandlingerne har det været en afgørende præmis for parterne, at en ændring i betalingsstrukturen for den tekniske ledelse skulle være omkostningsneutral svarende til, at den samlede årlige omkostning for Falck under den oprindelige overenskomstmæssige bestemmelse skulle være af samme årlige beløbsmæssige størrelse gældende ved en ny aftale. Det er således forudsat, at der ikke måtte være tale om en reduktion af lønkroner vedrørende betalingen for den tekniske ledelse, men derimod skulle der som udgangspunkt ske en betaling på et uændret niveau.

Ved en afsluttende forhandling den 7. januar 2016 i Ålborg blev parterne enige om en ændret bestemmelse på dette område. Den nye overenskomstmæssige bestemmelse i § 4, stk. 4 træder i kraft pr. den 1. maj 2016, hvor den erstatter den nugældende bestemmelse, der fremgår af overenskomsten. I den forbindelse skal det bemærkes, at den indgåede aftale således er baseret på forudsætningen om omkostningsneutralitet og at det aftalte supplerende tillæg med en timesats på 30,00 kr. afspejler det forhold. 

Den nye bestemmelse vedrørende teknisk ledelse indebærer, at man med virkning pr. den 1. maj 2016 overgår

fra en betalingsstruktur med et fast månedligt honorar til de holdledere, hvor det i henhold til brandkontrakt indgået mellem Falck og den enkelte kommune er aftalt, at holdledere varetager den tekniske på skadestedet under forudsætning af, at holdlederen har den fornødne kompetence

til en betalingsstruktur, hvor den holdleder, der fungerer som holdleder på udrykningen, aflønnes med et tillæg pr. time udover sædvanlig timeløn. 

Tillægget på 30,00 kr. pr. time, som den fungerende holdleder på udrykningen herved oppebærer svarer til, hvad Falck tidligere betalte i faste månedlige honorarer på grund af gældende kontraktsbestemmelser mellem Falck og den enkelte kommune.

Der er således udelukkende tale om en omfordeling af en given lønsum.

 

Overenskomstens parter har i forbindelse med overenskomstfornyelsen mulighed for at aftale nye overenskomstmæssige vilkår og bestemmelser. Det skal endvidere bemærkes, at parterne tilsvarende har mulighed for at aftale nye overenskomstmæssige vilkår og bestemmelser i overenskomstperioden. Det er netop denne mulighed, som parterne har benyttet sig af i den aktuelle situation, hvor der er aftalt en ny bestemmelse vedrørende teknisk ledelse, der træder i kraft i løbet af overenskomstperioden.

Parterne har her anvendt deres adgang til at ændre overenskomsten i overenskomstperioden.

  

Det skal afslutningsvis bemærkes, at tilsvarende ændring vedrørende teknisk ledelse ligeledes med virkning pr. den 1. maj 2016 vil blive gennemført i forhold til Falck Danmarks regulativ for brandstations- og brandvagtsledere.

 

 

Smørum den 21. april 2016

 

 

Personaledirektør Steen Hjorth-Larsen

Senior brandchef Torben Christensen

Analysechef Michael Holck Andersen