Seneste nyheder

Grundkursus 2024
03. juni 2024
Læs nyhed
Afstemning om den kommunale overenskomst OK24
21. marts 2024
Læs nyhed
VIGTIGT!! Vedr. afstemning af ny kommunal overenskomst
08. marts 2024
Læs nyhed
Se alle nyheder

Covid-19 og fælleserklæring

24. marts 2020

Fælleserklæring

 

Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt

 

KL og Forhandlingsfællesskabet konstaterer, at Danmark med coronavirus pandemien står i en helt ekstraordinær situation.

 

De tiltag, der indtil videre er taget fra den danske regerings side, er aldrig tidligere set, og vil have vidtrækkende konsekvenser for både det private og det offentlige arbejdsmarked.

 

Danmark er ikke lukket ned. Mange af de kommunale opgaver varetages fortsat, og er helt nødvendige for at samfundet kan fungere i den nuværende situation. Mange ansatte i kommunerne er således fortsat fysisk på arbejde, mens en række medarbejdere varetager deres opgaver hjemmefra. Arbejdssituationen for de fleste medarbejdere i kommunerne er derfor anderedes end under normale omstændigheder. For de mange medarbejdere, navnlig de som løfter i de kritiske funktioner, vil det kunne komme til at medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen.

 

Det er vigtigt, at de kommunale opgaver fortsat varetages for at sikre, at samfundet som et hele kommer bedst muligt igennem den ekstraordinære situation.

 

Medarbejderne er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i den ekstraordinære situation. Parterne anerkender, at der allerede nu udvises fleksibilitet, velvilje og kreativitet i forsøg på hurtigt og smidigt at finde tilpassede løsninger.

 

Det er afgørende, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold til borgerne og samfundet, som det er eller vil blive dem pålagt i den aktuelle situation. Herved understøttes også, at den private sektor kommer bedst muligt gennem perioden med coronavirus pandemien.

 

Lige nu er der i kommunerne særligt fokus på sikring af nødpasning af børn, døgninstitutioner for særligt udsatte og i forhold til ældre- og sundhedsområdet, men andre områder vil også kunne komme i fokus.

 

Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så

tidligt som muligt. Desuden vil der blive taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen.

 

Begge parter er opmærksomme på situationens alvorlige karakter, som kræver stor gensidig flek-sibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger.

 

De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er forskellige fra kommune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal kunne fungere med meget kort varsel. Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv.

 

Parterne er enige om at opfordre til, at ansatte, der i denne periode får andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion, således at hensyn til borgere og ansatte sikres bedst muligt. Ved varetagelse af opgaver indenfor anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal udføres.

 

Der er enighed om, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

 

Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.

 

Ovenstående gælder på hele KL’s forhandlingsområde, herunder selvejende institutioner med hvilken kommunen har indgået driftsoverenskomst samt virksomheder som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. (serviceaftalevirksomheder, som eksempelvis forsyningsvirksomheder, havne mv.) indtil den 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.